بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از واحد چاپیروس در گرین وب