چگونه برچست شناسنامه سفارش طراحی کنیم؟

شناسنامه سفارش فرمی است که بصورت برچسب روی بسته سفارشات چسبانده میشود ، این فرم میتواند شامل  گزینه های مختلف مربوط به سفارش باشد . برای ایجاد وارد منوی تنظیمات / سفارشات و مالی  شده : در قسمت طراحی قالب شناسه لیستی از عناوینی که میتوانند در شناسنامه نمایش داده شود مشخص شده است . […]

ادامه مطلب