تا قبل از اضافه شدن این ماژول بعد از تعریف محصول فیلد ها اتوماتیک وار روی فرم سفارش چیده و شما امکان تغییر و جابه جایی فیلد ها را در فرم ثبت سفارش نداشتید در ماژول خصوصی سازی چینش فرم سفارش شما میتوانید صفحه ثبت سفارش را به ستون ها و به اندازه دلخواه تقسیم کرده و هر فیلد و متد را در جایی که مد نظر دارید قرار دهید.